B2B w kooperacji z przewoźnikami

Współpraca z przewoźnikami odgrywa bardzo ważną rolę w naszej codziennej pracy. Stawia ona przede wszystkim na długofalową i stabilną kooperację, która przynosi profity obu stronom. Większość przewoźników, którzy rozpoczęli z nami współpracę, pozostała z nią do dziś, co w połączeniu z doświadczeniem załogi prowadzi do efektywnej i wysoce profesjonalnej obsługi wszystkich klientów.

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA TRANSPORTOWEGO:
 1. Od chwili przyjęcia zlecenia obowiązuje ochrona klienta. Wszelkie sprawy związane ze zleceniem, prosimy kierować wyłącznie do naszej firmy.
 2. Naliczamy dodatkowe opłaty za nieterminowe podstawienie samochodu jak i nieterminowy rozładunek w wysokości 150 EUR za każdą rozpoczętą dobę. Wysokość opłat może ulec zmianie w zależności od dodatkowych kosztów poniesionych przez naszą firmę a wynikających z opóźnienia. W przypadku nie zrealizowania zlecenia z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości frachtu. Wysokość kary może ulec zmianie w zależności od dodatkowych kosztów poniesionych przez naszą firmę a wynikających z nie zrealizowania zlecenia.
 3. W przypadku jakichkolwiek trudności lub przeszkód w realizacji niniejszego zlecenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Spedytorowi.
 4. Zleceniobiorca oświadcza, że transport będzie realizowany samochodem posiadającym odpowiednią licencję na wykonywanie transportu drogowego a także stosowne zezwolenia. Zleceniobiorca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uprawniony do dalszego podzlecania kolejnemu przewoźnikowi przyjętego do realizacji transportu. Ewentualne konsekwencje wynikające ze złamania tego zakazu obciążają Zleceniobiorcę.
 5. Samochód i naczepa realizujące zlecenie muszą być w dobrym stanie technicznym i wizualnym. Naczepa sucha, czysta, bez obcych zapachów.
 6. Naczepa samochodu musi być wyposażona w - odpowiednie do przewożonego towaru - środki zabezpieczające ładunek. Pobieranie środków ładunkowych i/lub zabezpieczających na załadunku jest odpłatne i będzie fakturowane na Zleceniobiorcę.
 7. Czas wolny od kar z tytułu postoju na załadunku lub rozładunku wynosi 24 godziny (nie wlicza się sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Podstawą do obciążenia za przestój jest potwierdzona przez załadowcę lub odbiorcę towaru karta postoju pojazdu.
 8. Kierowca na załadunku/rozładunku jest obowiązany posiadać odzież ochronną oraz środki ochrony osobistej oraz stosować się do wewnątrzzakładowych przepisów bezpieczeństwa.
 9. Zleceniobiorca jest obowiązany posiadać aktualną i opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, zawierającą klauzulę zapewniającą ochronę ubezpieczonego w przypadku kradzieży i rabunku, przy czym zakres terytorialny polisy oraz rodzaj ładunków objętych ubezpieczeniem musi być zgodny z niniejszym zleceniem. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego na zdarzenie w okresie ubezpieczenia musi być nie mniejsza niż równowartość 150000 EUR (w przypadku gdy znana jest wartość ładunku - nie mniejsza niż wartość mienia powierzonego do przewozu). Jeśli zleceniobiorca nie wykonuje usługi samodzielnie jest obowiązany posiadać ważną polisę odpowiedzialności cywilnej spedytora oraz zapewnić aby transport był realizowany przez przewoźnika posiadającego ważną polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego spełniającą warunki opisane powyżej.
 10. Jeżeli wymiana palet jest wymagana i nie odbędzie się w momencie załadunku, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrotu palet załadowcy w ciągu 14 dni od daty załadunku. Nie dokonanie zwrotu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Zleceniobiorcę kary za brakujące palety w kwocie wskazanej na nocie obciążeniowej, którą wystawi Zleceniodawca. W takim przypadku palety nie będą mogły być już przedmiotem zwrotu. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za stan ilościowy i jakościowy palet wymienianych/zwracanych.
 11. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej stanu towaru, terminu jego dostawy lub warunków jego realizacji wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy zostanie wstrzymanie do momentu rozliczenia powstałej szkody, bez możliwości naliczania odsetek za zwłokę w płatności.
 12. Termin płatności biegnie od daty dostarczenia przez Zleceniobiorcę faktury oraz czystego prawnie listu przewozowego, CMR w oryginale (2 egzemplarze), specyfikacji wysyłkowej oraz innych dokumentów z danego transportu. Dokumenty muszą być opatrzone datą wyładunku oraz być potwierdzone pieczęcią i podpisem odbiorcy.
 13. Miesiąc sprzedaży na fakturze musi się pokrywać z miesiącem wykonania usługi - inne faktury nie będą księgowane. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT; upoważniamy do wystawiania faktur bez naszego podpisu.
 14. Prosimy o umieszczenie na fakturze numer naszego zlecenia.
 15. Płatność wyłącznie na rachunek bankowy kontrahenta wskazany na fakturze. Zmiana rachunku bankowego dla otrzymanych faktur wyłącznie na podstawie zaświadczenia z banku. ZAKAZ CESJI NALEŻNOŚCI wynikających z realizacji niniejszego zlecenia na podmioty trzecie. Jeśli zapłata zostanie dokonana na inne konto bankowe niż wskazane na fakturze, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 50 EURO.
 16. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszego zlecenia, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
 17. Zlecenie jest ważne wyłącznie bez zastrzeżeń (bez możliwości zmiany).
Firma EDRO-TRANS zaprasza do współpracy
Kontakt